The non-English content is automatically translated by Google. If you are confused with the meaning, please visit our English version.

Zapraszamy! Callmelady.com świadczy swoje usługi na podstawie informacji, terminów i warunków ustalonych w niniejszej umowie ("Umowa"). Ponadto korzystając z usług Callmelady.com (np. Opinie klientów), będą podlegać zasady, wytyczne, zasady, terminy i warunki mające zastosowanie do takich usług, i są one włączone do niniejszej umowy przez odniesienie. Callmelady.com zastrzega sobie prawo do zmiany tej strony i niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Dostęp, przeglądanie lub w przeciwnym razie korzystanie z witryny oznacza zgodę na wszystkie warunki i postanowienia niniejszej umowy. Przeczytaj niniejszą umowę przed rozpoczęciem postępowania.

Korzystanie z witryny:

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jesteś co najmniej 18 lat lub odwiedzając witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej umowy Callmelady.com niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystać z witryny, wyświetlając go w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu zakupów osobistych przedmiotów sprzedawanych na stronie, a nie do żadnych celów komercyjnych lub wykorzystanie w imieniu stron trzecich, z wyjątkiem wyraźnie dozwolone przez Callmelady.com wyprzedzeniem. Każde naruszenie niniejszej umowy będzie skutkować natychmiastowym odebraniem licencji, o których mowa w tym ustępie bez powiadomienia użytkownika.

Z wyjątkiem dozwolonych w poprzednim ustępie, nie może powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedaży, najmu,przekazywać, tworzyć pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać, demontować, dekompilować lub w inny sposób wykorzystywać tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez wyraźnej zgody Callmelady.com na piśmie. Może nie jakichkolwiek informacji podanych na stronie do użytku komercyjnego, lub wykorzystywanie witryny na rzecz innej firmy, chyba że wyraźnie dozwolone przez Callmelady.com z góry. Callmelady.com zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknąć konta i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeśli Callmelady.com uważa, że zachowanie klientów narusza obowiązujące przepisy prawa lub jest szkodliwe dla interesów Callmelady.com's. < /p >

Nie powinny przesłać do dystrybucji, lub inny sposób publikować za pośrednictwem niniejszej witryny, treści, informacji lub innych materiałów które (a) narusza lub prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby; (b) jest, oszczerczych, zawierających groźby, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, lub może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej w Stanach Zjednoczonych lub prawa międzynarodowego; lub (c) obejmuje wszelkie błędy, wirusy, robaki, pułapki do drzwi, koni trojańskich lub innych szkodliwy kod lub właściwości. Callmelady.com może przydzielić Ci hasło oraz dane identyfikacyjne umożliwiające Ci dostęp do pewnych części tej strony. Za każdym razem, możesz użyć hasła lub danych identyfikacyjnych, użytkownik uznaje się za uprawnione do dostępu i korzystania z witryny w sposób zgodny z niniejszymi warunkamininiejszej umowy i Callmelady.com ma nie ma obowiązku zbadania autoryzacji lub źródła takich dostępu lub korzystania z witryny.

Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie dostęp do i korzystanie z tej witryny przez nikogo przy użyciu hasła i identyfikacji pierwotnie przypisany do Ciebie czy nie taki dostęp do i korzystanie z tej witryny jest rzeczywiście autoryzowane przez użytkownika, w tym bez ograniczeń, wszystkie łączności i transmisji i wszystkie zobowiązania (w tym, bez ograniczeń, zobowiązania finansowe) powstaje w wyniku takiego dostępu lub korzystania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła oraz identyfikacji przypisane do użytkownika. Należy bezzwłocznie Callmelady.com każdym wykorzystaniu Twojego hasła lub danych identyfikacyjnych lub innego naruszenia lub potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa tej strony.

Opinie i Komentarze

Z wyjątkiem w inny sposób pod warunkiem w umowie lub na stronie, coś przesłać lub pocztą na miejscu lub zapewnić Callmelady.com, w tym, bez ograniczeń, pomysły, know-how, technik, pytania, opinie, uwagi i sugestie (łącznie, "Materiały") jest i będą traktowane jako poufne ani zastrzeżone i przesyłając lub księgowania, zgadzasz się nieodwołalnie licencji wpis i wszystkie prawa Własności intelektualnej związane z nim (z wyłączeniem praw moralnych, takich jak prawo autorskie) do Callmelady.com bez opłat i Callmelady.com są mają, nieodpłatnej, na całym świecie, wieczyste, nieodwołalne,a zbywalne prawa do używania, skopiować, rozpowszechniać, wyświetlania, publikowania, wykonać, sprzedawać, dzierżawić, przekazuje, dostosowania, tworzyć dzieł pochodnych takich materiałów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie i tłumaczenie, modyfikowanie, inżynierii wstecznej, demontować lub dekompilować takie zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia będą automatycznie stają się wyłączną własnością Callmelady.com i nie musi być zwrócony użytkownikowi, a użytkownik nie może podnieść wszelkie spory w związku z korzystaniem z wejściem przez Callmelady.com w przyszłości.

Użytkownik gwarantuje, że materiały przez Ciebie nadesłane, w całości lub w części, są jasne i wolne prawo IP naruszenia, spory lub osób trzecich roszczeń. Callmelady.com zakłada nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich lub innych praw osób trzecich przez Ciebie. Użytkownik zobowiązuje się do obrony dla i zabezpieczać sponsora przed wszelkimi stratami, spowodowane ze względu na użycie wpisy do jakichkolwiek celów.

Oprócz praw mających zastosowanie do materiałów przesłanych podczas księgowania Komentarze i opinie do witryny, użytkownik również udziela Callmelady.com prawo do używania nazwy, która z każdego przeglądu, komentarz, lub innych treści, jeśli istnieje, w związku z takiego przeglądu, komentarz lub innych treści. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszelkie prawa do opinii, komentarzy i innych treści, które publikujesz na tej stronie i że korzystanie z Twojej opinii, komentarzy lub innych treści przez Callmelady.com nie będzie naruszać lub naruszałyby prawa jakiejkolwiek strony trzeciej. Nie możesz używać fałszywych e-adres e-mail, udawać innej osoby lub w inny sposób wprowadzać w błąd Callmelady.com lub strony trzecie, co do źródła nadesłanych materiałów i innych treści. Callmelady.com może, ale nie będzie zobowiązana do usuwania lub edytowania wszelkich materiałów (włączając Recenzje i komentarze) z jakiegokolwiek powodu.

Prawa autorskie

Cały tekst, grafiki, fotografie lub inne obrazy, ikony przycisków, klipy audio, loga, slogany, nazwy handlowe lub word oprogramowania i innych treści na stronie internetowej Callmelady.com (zbiorczo "treści"), należy wyłącznie do Callmelady.com lub właściwych dostarczycieli treści. Możesz może nie użyć, odtworzyć, skopiować, zmodyfikować, przekazuje, wyświetlania, publikować, sprzedawać, licencji, publicznie wykonywać, rozpowszechniać lub wykorzystywać treści lub innej formy dysponowania jakichkolwiek treści w sposób niedozwolony przez Callmelady.com, bez uprzedniej pisemnej zgody Callmelady.com jest. Zabronione jest korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi zbierania i wyodrębniania danych na Callmelady.com, a także korzystanie z Callmelady.com znakami towarowymi lub usługowymi w meta tagach. Może wyświetlić i korzystania z zawartości tylko dane osobowe oraz zakupy i zamówienia na stronie oraz do żadnych innych celów. Kolekcja, układ i montaż całej zawartości tej strony ("Kompilacja") jest wyłączną własnością Callmelady.com. Nie można Callmelady.com w treści lub kompilacji w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje lub kompromituje Callmelady.com lub w jakikolwiek sposób, który może spowodowaćdezorientację lub naruszenie jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów. Wszelkie oprogramowanie używane na tej stronie ("oprogramowanie") jest własnością firmy Callmelady.com i/lub jej dostawców oprogramowania. Zawartość, kompilacji i oprogramowanie są chronione prawami autorskimi stanowych, krajowych i międzynarodowych. Wszystkie prawa nie udzielone wyraźnie są zastrzeżone przez Callmelady.com. Osoby naruszające będą ścigane w pełnym zakresie prawa.
Callmelady.com uznaje i szanuje wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe. Jako takie każde użycie telewizji, obraz ruchu, muzyki, festiwal filmowy lub inne nazwy lub tytuły mają brak połączenia do Callmelady.com i są wyłączną własnością posiadacza praw autorskich lub znaków towarowych. Nasze stroje inspirowane są w stylu sławna i są nasze rekonstrukcje elementu jest noszone przez gwiazdy na ulubionych programów telewizyjnych i czerwony dywan, jednak nie mają uprawnień, zatwierdzony przez lub podłączone do tych wynika w żaden sposób nie są przeznaczone jako naruszenia jakichkolwiek zarejestrowanych znaków towarowych lub praw autorskich. < br / >Polityka naruszenia praw własności intelektualnej

To jest polityka Callmelady.com podjęcie odpowiednich działań, gdzie to konieczne do podtrzymania i rozpoznać wszystkie odpowiednie państwa, federalnych i prawa międzynarodowego w związku z materiału, który narusza jakichkolwiek znaków towarowych, praw autorskich, patentów i wszystkich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej. Jeśli jesteś właścicielem praw własności intelektualnej i uważasz, że Callmelady.com sprzedaje, oferuje do sprzedaży lub sprawia, że dostępne towaryd / lub usług, które naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, następnie wyślij następujące informacje w całości do [email protected]

Wymagane informacje

1. podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego, które zostało rzekomo naruszone;
2. Opis rzekomo naruszających działań lub treści;
3. Opis gdzie rzekomo naruszający materiał znajduje się na stronie (adres URL produktu);
4. Informacja wystarczająca do umożliwienia nam kontaktu z państwem, takie jak adres, numer telefonu i adres email;
5. oświadczenie, że posiadasz w dobrej wierze, że zakwestionowane wykorzystanie materiału nie jest autoryzowany przez prawa autorskie lub inne zastrzeżone prawo właściciela, jego agenta lub prawo;
6. Identyfikacja praw własności intelektualnej, które oświadczenie są naruszone przez witrynę (np. "prawa autorskie XYZ", "ABC znaku towarowego, nr rej. 123456, zarejestrowane 1/1/04", itp);
7. oświadczenie, że powyższe informacje i powiadomienia są dokładne oraz, pod karą za krzywoprzysięstwo, że jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało naruszone.

Zakończenie i skutki wypowiedzenia

Oprócz wszelkich innych środków prawnych lub zasad słuszności Callmelady.com może, bez wcześniejszego powiadomienia, niezwłocznie rozwiązać umowę lub odebrać niektóre lub wszystkie prawa udzielone na mocy niniejszej umowy. Po rozwiązaniuniniejszej umowy natychmiast zaprzestaną Państwo dostęp do i korzystanie z witryny i Callmelady.com oprócz wszelkich innych środków prawnych lub zasad słuszności, odwołać natychmiast wszystkich haseł, i identyfikator konta wystawiony i odmawianie dostępu do i korzystania z niniejszej witryny w całości lub w części. Obowiązywania niniejszej umowy nie naruszają odpowiednich praw i obowiązków (w tym bez ograniczeń, zobowiązania płatnicze) pomiędzy Stronami powstałe przed datą zakończenia.

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków pod warunkiem w standardowych warunków sprzedaży, które regulują samo każdego produktu na tej stronie, produkty oferowane do sprzedaży na nim oraz transakcje poprzez nią zawierane są dostarczane przez Callmelady.com na zasadzie "tak jak jest". Callmelady.com że nie prezentacje lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, co do działania witryny lub informacji, treści, materiałów lub produktów zamieszczonych na tej stronie, z wyjątkiem jako pod warunkiem tu w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Callmelady.com wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, lecz nie ograniczając się do, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu , nie naruszenia, tytuł, niezakłóconego, dokładność danych i integracji systemu. Ta strona może zawierać nieścisłości, błędy lub błędy typograficzne. Callmelady.com nie gwarantuje, że zawartość będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. w maksymalnym zakresie dozwolonymprzez prawo Callmelady.com nie będzie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania z tej witryny, w tym, ale nie ograniczone do, przypadkowe pośrednie, specjalne, przykładowe, karne lub następcze szkody. maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, Callmelady.com łączna odpowiedzialność wobec Ciebie za szkody (bez względu na podstawę działania) nie może przekroczyć łącznie kwoty opłaty faktycznie zapłaconej przez użytkownika do Callmelady.com podczas z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego działanie, Callmelady.com's odpowiedzialności. < /p >

Przyjęcie zamówienia

Należy pamiętać, że mogą występować pewne zamówienia, że są w stanie zaakceptować i muszą zostać anulowane. Callmelady.com zastrzega sobie prawo, według uznania, odmowy lub anulowania jakiegokolwiek zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowane zamówienia obejmują ograniczenia dotyczące ilości, które można zakupić, nieścisłości lub błędy w produkt lub wyceny informacji lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział unikania kredytowej i oszustwa. Możemy również zażądać dodatkowej weryfikacji lub informacji przed przyjęciem zamówienia. Skontaktujemy się, jeśli wszystkie lub część zamówienia jest anulowana, lub jeśli wymagane są dodatkowe informacje do przyjęcia zamówienia.

Błędy typograficzne

Podczas gdy Callmelady.com dokłada wszelkich starań zapewnić dokładne produktu i informacje o cenach, może wystąpić cen lub błędy typograficzne. Callmelady.com nie może potwierdzić ceny produktu do momentu zamówienia. W przypadku gdy item jest wymieniony w niewłaściwym lub nieprawidłowych informacji wskutek błędu w cenniku lub informacje o produkcie, Callmelady.com ma prawo, według własnego uznania, odrzucić lub anulować jakiekolwiek zamówienie dotyczące tego elementu. W przypadku gdy element jest błędnej ceny, Callmelady.com może według własnego uznania, albo skontaktować się z Tobą, aby uzyskać instrukcje lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o tym fakcie.

Cen w różnych walutach

Wycena produktów sprzedawanych przez Callmelady.com jest na podstawie ich wartości w dolarach amerykańskich (US$). Ceny wyświetlone w innych walutach są przeliczane z dolarów amerykańskich według najbardziej aktualnych kursów wymiany. Ze względu na wahania wartości walutowe ceny wyświetlane w non US nominałów waluty na stronie, inne niż na indywidualnej stronie produktu, może nie być najbardziej aktualną. Obszarów strony internetowej, gdzie non US nominałów waluty mogą być niedokładne obejmują, ale nie są ograniczone do, banery promocyjne, strony promocyjne oraz informacje na stronach kategorii produktów. Cena wyświetlana na indywidualnej stronie produktu, bez względu na rodzaj waluty, jest bieżącą ceną, którą zapłacisz Callmelady.com, bez uwzględnienia kosztów przesyłki.

Arbitraż

Jeżeli strony nie do rozstrzygnięcia sporu w ciągu 30 dni po wystąpieniu takiego sporu, wyraża zgodę na poddanie takiego sporu do międzynarodowego centrum arbitrażu w Hong Kongu ("HKIAC") o arbitraż, która będzie prowadzona zgodnie z komisji arbitrażowejzasady obowiązującej w momencie złożenia wniosku o arbitraż. Arbitrażowych jest ostateczna i wiążąca dla obu stron.

Linki

Ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych będących własnością i zarządzanych przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Callmelady.com nie jest odpowiedzialny za działania lub treści znajdujące się na lub za pośrednictwem takich stron.

Środki zaradcze

Zgadzasz się, że Callmelady.com jest środkiem rozstrzygania żadnych rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń niniejszej umowy byłoby niewystarczające i że Callmelady.com prawo dotyczące wydajności lub nakazu, lub obu, oprócz szkody, które Callmelady.com może być prawnie uprawniona do odzyskania, wraz z uzasadnionych kosztów jakiejkolwiek formy rozwiązywania sporów, w tym, bez ograniczeń, adwokackich.

Nie ma prawa lub środka prawnego z Callmelady.com bierze się bez żadnej inne, czy według prawa lub na zasadzie słuszności, w tym, bez ograniczeń, szkody zabezpieczenie roszczeń, honorariów i kosztów.

Nie ma wystąpienie zrzeczenie się przez Callmelady.com z jej praw lub środków w ramach niniejszych warunków pociąga za sobą obowiązku udzielenia zrzeczenie się podobne, przyszłych lub innych.